Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AGV)

Informatie aan de betrokkenen volgens artikel 13

Wij, Daub Backtechnik GmbH, Heykenauweg 1 in 21147 Hamburg, informeren u volgens artikel 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AGV) graag uitvoerig over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna ‘gegevens’ genoemd). De EU-AVG legt ons enkele zinvolle verplichtingen op om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Aan deze verplichtingen voldoen wij graag. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken en welke rechten u hebt.

Doel van de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de afhandeling van contractuele verplichtingen. Conform artikel 6, lid1 sub b) van de EU-AVG verwerken wij op basis van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten of pre-/postcontractuele activiteiten uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Naleving van contractuele verplichtingen
 • Projectrealisatie/-advies
 • Betalingsverwerking
 • Levering van contractueel bestelde producten en diensten
 • Doorgifte van uw adresgegevens aan logistieke ondernemingen voor de levering van de goederen
 • Doorgifte van uw adresgegevens aan onderaannemers voor de nakoming van contractuele verplichtingen
 • Doorgifte van uw adresgegevens aan een licentiegever in een derde land, ten behoeve van het beheer van uw gebruikerslicentie

Informatie over erkende veilige derde landen vindt u op de volgende website van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

In geval van nieuwe klanten verwerken wij op basis van uw toestemming conform artikel 6 lid 1 sub a) van de EU-AVG uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Toezending van interessante informatie over producten en acties
 • Doorgifte van uw contactgegevens aan de buitendienst van de Kaak Groep ten behoeve van after-sale-klantenservice

Duur van de verwerking

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de naleving van onze overeenkomst of geldende wettelijke normen en wetgeving, alsmede het onderhouden van onze betrekkingen met u.

Zakelijke documenten worden in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse handelswetboek en de belastingwetgeving maximaal 6 en 10 jaar bewaard.

Zolang u geen bezwaar maakt, gebruiken wij uw gegevens tot wederzijds voordeel om de vertrouwelijke zakelijke relatie met u te onderhouden en verstevigen.

Indien u ons hierom verzoekt zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen, voor zover er geen sprake is van een wettelijke bewaarplicht.

Uw rechten als betrokkene

Op grond van de EU-AVG hebt u het recht om:

 • informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens;
 • uw gegevens te laten rectificeren of wissen;
 • de verwerking van uw gegevens te beperken (alleen nog opslag mogelijk);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • overdraagbaarheid van uw gegevens te eisen;
 • uw toestemming te allen tijde weer in te trekken;
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit . U kunt een dergelijke klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft. Een overzicht van toezichthoudende autoriteiten vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Wij vertrouwen erop u met deze informatie over uw rechten als betrokkene van dienst te zijn geweest. Indien u meer informatie wenst over de gegevensbeschermingsregels, kunt u ons privacybeleid raadplegen of zich wenden tot uw toezichthoudende autoriteit. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u daarnaast altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming dhr. Gerd Rauhut, gerd.rauhut@daub.de.